No Picture
מילון כושר ופעילות גופנית

רזרבת הדופק

רזרבת הדופק (HRR) זו הגדרה שמתארת את הפער שבין הדופק המירבי לבין דופק במנוחה. חישוב רזרבת הדופק נעשה באופן הבא: דופק מירבי פחות דופק מנוחה = רזרבת הדופק. בנוסחת קרבונן עושים שימוש בחישוב רזרבת הדופק […]